กรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ในปี 2564 จำนวน 16 ท่าน มีรายนามดังนี้

น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล
นายกสมาคมฯ
น.สพ.บุญขวัญ วงษ์อยู่น้อย
อุปนายก คนที่ 1
สพ.ญ.อรวรรณ ฟักขำ
อุปนายก คนที่ 2
น.สพ.สุดแถว  อมาตยกุล
วิชาการ
น.สพ.น้ำมนต์  วงษ์รัตนโสภณ
นายทะเบียน
น.สพ.เอกสิงห์  สาเรือง
จัดหาทุน
สพ.ญ.จีรวรรณ  รบชนะชน
เหรัญญิก
ผศ.น.สพ.ดร. วิษณุ วรรณแสวง
วิชาการ
น.สพ.กิตติพงษ์ เที่ยงเจริญ
ปฏิคม
น.สพ.นิคม สิทธิโอ๊ด
ประชาสัมพันธ์
สพ.ญ.ยมุนา พัฒน์ทอง
เลขาธิการ
น.สพ.ดร.ดำเนิน เสาะสืบงาม
กรรมการ
น.สพ.วราภัศร์ สินวัต
กรรมการ
น.สพ.ชาญชัย  สีโย
กรรมการ
น.สพ.สิทธิโชค  ประชุมทอง
กรรมการ
น.สพ.ภานุภัค ภานวงษ์
กรรมการ

หน้าแรก กิจกรรม สัตวแพทยสภา