เกี่ยวกับเรา

ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม
สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก ได้ทำการจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547

โดยน.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล  มีชื่อภาษาไทย “สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก” และชื่อภาษาอังกฤษ(Thai Poultry Veterinary Association) สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ เลขที่ 50 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900โทรศัพท์  02 – 5790931

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ในหมู่สมาชิก และสังคมทั่วไป

2.ส่งเสริมการประกอบอาชีพสัตวแพทย์ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น

3.สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย งานในวิชาชีพสัตวแพทย์

4.ให้ความร่วมือกบองค์กรทั้งของเอกชนและรัฐ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

5.ส่งเสริการบริโภคเนือสัตว์ปีกและยกระดับมาตรฐานการบริโภคเนื้อสัตว์ปีกอนามัย

6.การกระทำที่ไม่ฝักใฝ่การเมือง

7.ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมไทย

หน้าหลัก กิจกรรม